Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Ararat GmbH olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.manset.de adresli internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların/Üyelerin hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye”) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Şirketin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı/Üye tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı/Üye tarafından dikkate alınmasını öneririz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

1.1. İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının/Üyenin kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.

1.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve Kullanıcının/Üyenin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı/Üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3. Kullanıcının/Üyenin, Şirket’e ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler; Şirket tarafından daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının/Üyenin sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı/Üye adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının/Üyenin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veritabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve Internet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır.

1.5. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler; Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

1.6. Kullanıcı/Üye tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının/Üyenin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye ait olacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı/Üye, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı/Üye;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

3.2. Kullanıcı/Üye, bu haklarını;

- Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi,  iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının/Üyenin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının/Üyenin kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının/Üyenin kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı/Üye, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya [email protected] göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının/Üyenin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

4.1. İnternet Sitemizde Kullanıcının/Üyenin, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı/Üye tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Kullanıcı/Üye tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı/Üye, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının/Üyenin oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının/Üyenin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının/Üyenin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı/Üye, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

4.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar/Üyeler ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye tarafından incelenmesi gerekmektedir.

5. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

5.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının/Üyenin tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının/Üyenin internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı/Üyeyi tanır ve Kullanıcı/Üye tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.

5.2. Kullanıcı/Üye internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı/Üye, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı/Üye, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

6. TİCARİ İLETİLER

6.1. Kullanıcının/Üyenin; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

6.2. Kullanıcı/Üye, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Ancak, Kullanıcı/Üye İnternet Sitesi’ne üye olurken, söz konusu ileti veya bildirilerin tarafına gönderilmesine onay verdiyse bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine rıza vermiş sayılacaktır.

6.3. Yeni Alanya Bülten’e üye olan Kullanıcıya/Üyeye gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Şayet Kullanıcı/Üye, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Datenschutzerklärung

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung unseres Online-Angebots (www.manset.de) (nachfolgend „Website“ oder „Internetseite“).

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist

Ararat GmbH, Stenzelring 6, 21107 Hamburg

Geschäftsführer: Ömer Polat

Tel.: 0049 (40) 319 77 347

Telefax: 0049 (40) 319 77 391

Datenschutzbeauftragter: Herr Rechtsanwalt Ilyas Güclü, Wächtersbacher Str. 90, 60386 Frankfurt am Main; Email: [email protected]

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an die Verantwortlichen richten.

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.

Allgemeine Zwecke der Verarbeitung

Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Websiten www.manset.de. Hierzu beachten Sie bitte die Datenschutzbestimmungen unter dieser Webseite.

Welche Daten wir verwenden und warum

Hosting

Wer eine eigene Internetseite im Web veröffentlichen möchte, braucht neben den technischen Fähigkeiten auch Speicherplatz. Wir bedienen uns eines Webhostings und betreiben unsere Internetseite ggf. über einen externen Dienstleister. Hierbei wird jedoch nicht nur Speicher genutzt, sondern es werden auch Daten von Kunden. Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen also der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs der Website einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieser Website auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung unserer Website gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO.

Zugriffsdaten

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese Website nutzen. Wir erfassen automatisch Informationen über Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und registrieren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, speichern und nutzen Daten über jeden Zugriff auf unsere Website (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:

 • Name und URL der abgerufenen Datei
 • Datum und Uhrzeit des Abrufs
 • übertragene Datenmenge
 • Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code)
 • Browsertyp und Browserversion
 • Betriebssystem
 • Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite)
 • Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
 • Internet-Service-Provider des Nutzers
 • IP-Adresse und der anfragende Provider

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unserer Website, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Website (traffic) sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer Website und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen. Aufgrund dieser Informationen können wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur Verfügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere Dienste verbessern.

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO.

Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote nutzen. Nach Abbruch des Vorgangs löschen wir die IP-Adresse, wenn diese für Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich ist. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website haben. Außerdem speichern wir als Teil Ihres Accounts das Datum Ihres letzten Besuchs (z.B. bei Registrierung, Login, Klicken von Links etc.).

Cookies

Auf unseren Internetseiten verwenden wir Cookies. insbesondere verwenden wir sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren. Ein Session-Cookie ist eine kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf Ihrer Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche enthält eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Diese Cookies werden gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser schließen. Sie dienen z. B. dazu, dass Sie die Warenkorbfunktion über mehrere Seiten hinweg nutzen können.

Wir verwenden in geringem Umfang auch persistente Cookies (ebenfalls kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden), die auf Ihrem Endgerät verbleiben und es uns ermöglichen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Ihre Lebensdauer beträgt 1 Monat bis 10 Jahre. So können wir Ihnen unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer präsentieren und Ihnen beispielsweise speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der Seite anzeigen.

Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO liegt darin, unsere Website nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

In den Cookies werden etwa folgende Daten und Informationen gespeichert:

 • Log-In-Informationen
 • Spracheinstellungen
 • eingegebene Suchbegriffe
 • Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Website sowie Nutzung einzelner Funktionen unseres Internetauftritts.

Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, werden nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten besucht wurden, welche Artikel angesehen wurden, etc.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies vorab informiert werden und im Einzelfall entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen, oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann die Funktionalität der Website eingeschränkt werden.

Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten benötigen, etwa Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Rechnungs- und Zahlungsdaten. Die Erhebung dieser Daten ist für einen etwaigen Vertragsschluss erforderlich. Der Zugriff auf die von uns zu diesem Zweck erhobenen und gespeicherten Daten ist nur der notwendigen Anzahl besonders befugter Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung unseres Dienstes befasst sind.

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungsfristen und gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.

Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, denn diese Daten werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen können.

E-Mail Kontakt

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen.

Erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, bzw., wenn Sie bereits unser Kunde sind, zur Durchführung des Vertrages, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO.

Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, auf Ihre E-Mail zu antworten.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Nutzung von ajax.googleapis.com

Wie auch viele andere Seiten im Internet, nutzt auch diese Website die Javascript-Bibliothek jQuery. Wir verwenden das CDN (content delivery netwo rk) von Google um diese Bibliothek zu laden. Auf diese Weise kann die Ladegeschwindigkeit unserer Seite erhöht und die Benutzererfahrung für Sie verbessert werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie jQuery schon auf einer anderen Seite von Google CDN verwendet. So kann Ihr Browser auf die gespeicherte Kopie, die sich im Cache befindet, zurückgreifen. Ein erneutes Herunterladen ist in diesem Fall nicht mehr nötig. Sofern sich in Ihrem Cache keine Kopie befindet, wird die Datei vom Google CDN heruntergeladen. Auch ein anderer Grund kann das Herunterladen der Datei nötig machen. In diesen Fällen werden Daten von Ihrem Browser an Google Inc. (“Google”) übertragen. Auf diese Weise stimmen Sie ebenfalls zu, dass Ihre Daten in den USA überlassen werden können. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Verwendung von Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy

Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.

Recht auf Bestätigung und Auskunft

Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Im Einzelnen:

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen:

 • die Verarbeitungszwecke;
 • die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
 • die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
 • falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
 • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
 • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 • wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
 • das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")

In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu löschen.

Im Einzelnen:

Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

 • Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
 • Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1  a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 • Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
 • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
 • Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
 • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

 • die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
 • die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben;
 • wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
 • Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu erhalten, zu übermitteln, oder von uns übermitteln zu lasen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern

 • die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht und
 • die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen an der Verarbeitung nicht überwiegen.

Im Einzelnen:

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht statt.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

Datensicherheit

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten maximal bemüht.

Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer). Diese Verschlüsselung wird vor allem verwendet, wenn es um vertrauliche oder persönliche Inhalte des Nutzers handelt. So kommt diese SSL-Verschlüsselung beispielsweise auch bei Anfragen, die über unsere Website gestellt werden, zur Anwendung. Die Daten, die über SSL verschlüsselt werden, können nicht von Dritten erfasst werden. Sie sollten Ihre vertraulichen Daten immer nur per SSL-Verschlüsselung übermitteln. Im Zweifel können Sie sich auch an uns wenden.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen entsprechend Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.

Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert.

Weitergabe von Daten an Dritte, Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland

In der Regel verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen, erhalten diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.

21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 13 Temmuz 2024
İmsak 03:41
Güneş 05:23
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:06
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü